T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İZMİR / GAZİEMİR - Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 

 

A. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNİN AMACI

  Açık öğretim Lisesi 1992-1993 Eğitim Öğretim yılında ihtiyaç duyan herkese, istediği yer ve zamanda eğitimini devam ettirme imkanı sunma amacı ile kurulmuştur. Ülkemizde ilk olarak fakülte düzeyinde uygulanan Uzaktan Eğitim Yöntemi, Açık öğretim Kurumları ile Eğitim Öğretim hizmetinin lise ve ilköğretim seviyesinde de geniş bir kitleye ulaştırılmasını sağlamaktadır.

Lise´nin amacı, gelişmiş kitle iletişim araçları ve yeni teknolojileri kullanarak;

a)  İlköğretimi tamamlayan ancak orta öğretime devam etmeyenler ile orta öğretimden ayrılan, mezun olan ve yüksek öğretimden ayrılan veya mezun olanlara farklı alanlarda öğrenim görme fırsatı vererek eğitim öğretim imkânı sağlamak.

b)  Orta öğretim düzeyinde fırsat ve imkân eşitliğine, toplumun kültür düzeyinin yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak.

c) Öğrencileri hayata ve yüksek öğretime hazırlamaktır.

 

B. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNİN İLKELERİ

Lise´nin ilkeleri şunlardır:

a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı ve 27 nci maddeleri uyarınca, ilköğretimini tamamlamış her öğrenciye ilgi, istek ve yeteneklerine uygun orta öğretim imkânlarından yararlanma hakkı verilir.

b)  Programların uygulanmasında özellikle gelişmiş kitle iletişim araçlarından etkin bir biçimde yararlanılır.

c)  Program ve materyaller; bilişim teknolojileri, doküman ve bunlarla ilgili diğer araçlarla desteklenir.

d) Eğitim öğretim çalışmalarında dönem bütünlüğü esastır.

e)  Ölçme ve değerlendirme, ders geçme ve kredi esaslarına göre yapılır.

f)  Öğrencilere, programlarda belirtilen bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenir.

g)  Her öğrencinin bir dönemde sınava girebileceği en fazla ders/kredi sayısı, dönemlere göre haftalık ders dağıtım çizelgelerinde belirtilir.

h)  Öğrencilerin istemesi ve fizikî mekânın sağlanması durumunda, bazı derslerin kurs niteliğinde yüz yüze öğretiminin yapılması sağlanır.

ı) Derslerin sınavları merkezî sistemle yapılır.

i)  Öğrenci kayıtlarında yaş sınırı yoktur, öğrenim süresi sınırsızdır.

j) Lise´de, örgün genel orta öğretim programları uygulanır.

 

C. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT-KABUL ŞARTLARI

Lise´ye;

a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b)  Bakanlığa ve diğer bakanlıklara bağlı orta öğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar ile mezun olanlar,

c)  T.C. Danıştay Sekizinci Dairesinin Esas No:2005/633384 Kakar No:2007/1259 Tarih : 07/03/2007 ile iptal edilmiştir.

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olanlar, denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini taşıması durumunda kayıt yaptırabilir.

Ancak, zihinsel engelli olanların kayıtları yapılmaz, engeli sonradan anlaşılanların kayıtları silinir.

 

Yabancı uyrukluların kayıtları

Yabancı uyrukluların kayıtlarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Kayıt için başvuru zamanı

Lise´de öğrenim görmek isteyenlerin kayıtları, Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında yapılır.

Kayıt için gerekli belgeler

Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

a)   T.C. kimlik numarası beyanı,

b)     Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

c)            Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı (ilköğretim/ortaokul diploma, tasdikname, denklik belgesi; ayrıca ortaöğretim kurumları ara sınıflarından gelenlerin okullarından alacakları not döküm çizelgesi veya öğrenim durum belgesi),

d)  Kayıt ücretinin yatırıldığına dair belgenin aslı. Yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti

Lise´ye yeni kayıt yaptıran ya da kayıt yenileyen öğrencilerden, dönem başlarında ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça belirlenen miktarda ücret alınır.

Kaydı kabul edilen öğrenciler

Lise´ye kaydı kabul edilen öğrenciler, kayıt için sundukları öğrenim belgelerinin niteliğine göre aşağıdaki esaslara uyarlar:

a)    İlköğretim Okulu/ortaokul mezunları; Lise programındaki ortak dersler ile tercih ettiği alandaki alan derslerinin tamamından sınava girmek ve mezuniyet kredisini tamamlayabilecek kadar alan, ortak ve seçmeli derslerden kredi almak zorundadırlar.

b)     Alan veya program değiştiren öğrenciler okumadıkları ortak ve alan dersleri ile okudukları halde haftalık ders saati sayısı  farkı birden fazla olan ortak ve alan derslerinden sorumlu tutulurlar.

c)     Alanında öğrenimlerini tamamlamak isteyen öğrenciler, önceki sınıflarda başarısız oldukları ortak ve alan dersleri ile bu  sınıflara sonradan konulan derslerden ve takip eden dönemlerdeki ortak ve alan derslerinden sorumlu tutulurlar.

d)      Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar, bir  alttaki  başarısız oldukları dönem dersleri ile döneminin derslerini birlikte alabilirler.

e)     Orta öğretim okulu/kurumu mezunu olup, alan veya program değiştirmek için başvuranlarda dönem şartı aranmaz. Bu öğrenciler, birbirini takip eden dersleri birlikte alabilirler.

f)    Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır.

g)      Öğrenciler, bir dönemde en fazla 30 kredilik ders alabilirler/seçebilirler.

Liseye kayıt yaptıran öğrenciler, alınması gereken ortak ve alan derslerinden sınava girmek, haftalık ders dağıtım çizelgelerinde gösterilen kadar alan, ortak ve seçmeli ders kredisini tamamlamak zorundadırlar. Ancak, üç kez sınava girilen ve başarısız olunan ortak derslerin kredisi alınmaz, bu krediler seçmeli dersler alınarak tamamlanır.

Kayıt başvuruları

Lise´ye kayıt başvuruları elektronik ortamda veya açık öğretim bürolarına yapılır. Kayıt belgeleri, bürolar veya öğrenciler tarafından Lise´ye gönderilir.

Örgün öğretim kurumlarına nakil ve geçiş

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin örgün orta öğretim kurumlarına nakil ve geçişleri, Bakanlıkça belirlenen usul esaslara göre yapılır.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler her öğretim yılının başında yüz yüze eğitim veren okul müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak Mesleki açık Öğretim Liselerine geçiş yapabilirler, Açık Öğretim Lisesinde kazandıkları dönemler ve krediler aynen korunur.

Açık öğretim lisesinde ders geçme ve kredili sistem, örgün eğitim veren okullarda ise sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. Açık

 

öğretim lisesinden örgün eğitim veren bir okula nakil yaptırmak isteyen öğrencilerin sınıf seviyesi, başarmış oldukları ortak derslere göre belirlenir. Örgün eğitim veren okullar, açık öğretim lisesinden tasdikname ile gelen öğrencilerin sınıf seviyesini, talim terbiye kurulu başkanlığının 29.09.2014 tarih ve 93 sayılı kararına göre belirler.

Askerlik ertelemesi

Öğrencilerin askerlik ertelemesi yapılmaz.

 

D. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞLEYİŞ

Öğretim sistemi

Lisede, ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Programlar, ortak, alan ve seçmeli derslerden; öğretim yılı ise birbirinden bağımsız dönemlerden oluşur. Öğrenciler sınavında başarılı oldukları dersin kredisini kazanırlar.

Öğrencilerin, Liseye kayıt olmadan önce öğrenim gördükleri ortaöğretim kurumlarında, öğretim yılının iki dönemden oluştuğu sınıf sistemine göre başarılı oldukları derslerin kredisi, o derslerin haftalık ders saati sayısının iki ile çarpımıyla belirlenir. Birinci dönemi tamamlayarak Liseye kaydolanların başarılı oldukları derslerin kredisi de bu derslerin haftalık ders saati sayısına göre belirlenir.

Öğrenim süresi

Lisenin öğrenim süresi sekiz dönemdir. On yedi yaşını bitirmeyenler, bir öğretim yılında en fazla iki dönem sınavlara alınırlar. On yedi yaşını bitirenler ise bir öğretim yılında üç dönem sınavlara alınırlar. On yedi yaşını bitirmeden önce bir öğretim yılında iki dönem sınavlara katılan öğrenciler, on yedi yaşını bitirdikten sonra bir öğretim yılında üç dönemlik sınav hakkından yararlanmaya başlar.

Lisenin, Dönemlere Göre Haftalık Ders Çizelgesinde belirtilen mezuniyet için yeterli krediyi alanlar mezun olurlar.

Ortaöğretim kurumlarının ya da bunlara denk yurt dışındaki öğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılarak tasdikname veya öğrenim belgesi ile liseye kayıt yaptıranların, tasdikname veya  öğrenim belgesinin düzenlenme tarihinden önce öğrenim gördükleri her öğretim yılı, iki dönem olarak değerlendirilir.

Öğrencilik süresi on iki dönemi aşanlar, öğrenim görme hakkını kullanmaya devam edebilirler. Ancak, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Program çeşitleri

Haftalık ders çizelgeleri, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yönünde yetişmelerine imkân sağlayacak şekilde bireysel farklılıkları dikkate alınarak ortak ve seçmeli derslerden oluşur.

Haftalık ders saatleri/kredileri ve kaç dönem okutulacağı, Kurul kararına bağlı olarak belirlenir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Bu kararda ortak dersler ile seçmeli derslerin sayıları ve haftalık saatleri dikkate alınarak, mezuniyet için gerekli kredilerin ne kadar olacağı da belirtilir.

Öğrenci başarısının belirlenmesi

Öğrenci başarısı, merkezî sistemle yapılan sınavlardan alınan puanlara göre belirlenir.

Bir dersten başarılı olabilmek için, o dersten en az kırk beş puan almak gerekir.

Ders alma ve başarısız olma halleri Ders çizelgelerinde yer alan;

a) Herhangi bir ortak dersi başaramayan öğrenci, bu dersi iki dönem daha alır. Bu iki dönem sonunda da başarısız olan öğrenci, bu dersin kredisini alamaz. Mezuniyet kredisini seçmeli derslerden tamamlar. Öğrenci başarısız oluğu ortak dersi tekrar alabilir.

b) Herhangi bir seçmeli dersi başaramayan öğrenci, o dersin kredisini alıncaya kadar o dersi seçebileceği gibi, bir başka seçmeli  dersi de alabilir.

c)  Genel kültür alanı dışındaki bir alanda öğrenim gören öğrenci, öğrenim gördüğü alana ait Kurulca belirlenen miktardaki kredileri almak zorundadır.

Ders geçme

Lise´de hangi derslerin ortak, alan ya da seçmeli ders olduğu ve kredileri, her dönem başında öğrencilere duyurulur ve elektronik ortamda yayımlanır.

Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için merkezî sistem sınavında beşlik not sisteminde en az iki alması gerekir.

Okul bitirme kredisi

Lise´de alanlara göre mezuniyet için gerekli olan alan, ortak ve seçmeli ders kredileri haftalık ders dağıtım çizelgelerinde gösterilir.

 

Okul bitirmede gerekli olan ve ders dağıtım çizelgelerinde belirlenen toplam kredi, öğrencinin başardığı derslerin kredileri/haftalık ders saatleri toplanarak elde edilir.

Diploma notunun belirlenmesi

Diploma notu, öğretim süresince alınan ve başarılı olunan derslerin ağırlıklı kredi notları toplamının, aynı derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünmesiyle elde edilir.

Diploma notu belirlenirken, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Orta öğretim kurumları mezunu ile bir yükseköğretim kurumundan ayrılarak Lise´ye kayıt olup mezun olan öğrencilerin diploma notları kayıt esnasında sundukları belgelerindeki diploma notu ile Lise´de öğrenim süresince başardığı derslerden aldığı notların aritmetik ortalamasına göre hesaplanır.

Diploma tarihi

Diploma tarihi, öğrencinin mezuniyet şartlarını tamamladığı sınavın yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür.

 

E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ

1.      Başvuru Tarihleri

Açık öğretim lisesi ilk kayıt başvuru başvuruları eylül ayının ilk haftasından başlayarak ekim ayının ilk haftası kadarki zaman diliminde yapılır.

2.     Başvuru Yeri

Başvurular il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ile  Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden yapılır.

3.     İlk Kayıt Katılım Bedeli

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak öğrenci adayı, her yıl belirlenen İlk Kayıt Katılım Bedelini ödemek zorundadır. 2015 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Katılım Bedeli, 25 TL idi.

4.     Açık Öğretim Lisesi Kayıt İşlemleri

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

a.     Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?

 

­     İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar.

­     Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar.

­     Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim  Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar.

­     Rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporuyla Açık Öğretim Kurumu Programına yönlendirilerek il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca yerleştirme kararı alınan özel  eğitim  ihtiyacı olanlar, başvurabilir.

 

b.     İlk Kayıt İçin Gerekli Evrakları

 

  1. I.        E-Okulda Kaydı Olan Öğrenciler için;
  • İlköğretimi tamamlayanlar,
  • Liselerin ara sınıflarından ayrılanlar,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge ile müracaatlarını yaparak, sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalayacaklardır (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır). Alınan rapor oluşturulacak öğrenci dosyasının içerisine konulacak, dosya üzerine de “e okul bilgilerine göre belge alınmadan kaydı yapılmıştır” ifadesi yazılacaktır.

II.        E-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler için;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler için;

­     T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

­     Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

­     İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar, Diploma Kayıp Örneğinin aslı )

Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrenciler için;

­     T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

 

 

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 22.01.2018 - Güncelleme: 08.02.2018 10:16 - Görüntülenme: 1753
  Beğen | 0  kişi beğendi