T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İZMİR / GAZİEMİR - Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

STRATEJİK PLAN (2015-2019)

T.C.
GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI

Gaziemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

 

 

Sayı         :  700/1588                                                                                                Tarih :26/12/2014
Konu       :  2015-2019 Stratejik Planı

 

İlgi           : a) 24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

           b) 26/05/2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve

           Esaslar Hakkında Yönetmelik.

           c) 19/06/2006 tarih ve B.08.0SGB.0.03.01.06/2673 sayılı yazı (Genelge No:

           2006/55)

           d) Milli Eğitim Bakanlığı 19/05/2013 tarih ve 2013/26 sayılı "MEB 2015-2019 Stratejik Planı" konulu genelgesi.

           e) MEB 2015 -2019 Stratejik Planı Hazırlık Programı.

           f ) DPT Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu.

 

Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kalkınmasını, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9 uncu maddesinde ; ‘’Kamu idareleri; kalkınma planları,programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel         ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik  amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlemiş olan  göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak  amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar’’ denilmektedir.

5018 sayılı Kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakta yükümlü kamu  idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların, kalkınma planları ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların  belirlenmesi amacıyla hazırlanan ‘’Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yöneltmelik’’in Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakiben,  Bakanlığımız, İlgi (c) Genelge ile stratejik planlama sürecini başlatmıştır.

Bakanlığımız, Türk eğitim sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte, eğitim  sistemi için referans bir politika belgesi niteliğinde olan ve Türkiye’nin AB vizyonuna   uygun olacak şekilde hazırlanan ‘’ Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı ‘’ İlgi  (d) Bakan Onayı ile 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı ile aynı süreçte ve eş zamanlı

olarak merkez teşkilatı birimleri ile İl milli eğitim müdürlükleri de beş yıllık stratejik

planlarını hazırlayarak uygulamaya koymuşlardır.

Bakanlığımız Stratejik Planı (2015-2019) ve İl milli eğitim müdürlükleri stratejik

planlarının uygulamaya girmesiyle bu planlara uyumlu olarak ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul/kurum müdürlüklerinin de stratejik plan hazırlamaları İlgi (d) Genelge ile uygun görülmüştür.

 

Stratejik yönetim anlayışının İl, İlçe milli eğitim müdürlükleri ve  Okul/kurumlarımıza yayılması ve bu suretle yönetim uygulamalarımızda yeni bir kültürün oluşturulması amaçlanmaktadır.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü taktirde, 2015-2019 yıllarını kapsayan

Gaziemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı’nın uygulamaya konulmasını olurlarınıza arz ederim.

 

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                  İlker ESEN

                                                                                                                Okul Müdürü

 

EK:

Stratejik Planı görüntülemek için Tıklayınız.

 

 

                                                                                        OLUR

     

                                                                                   …./…../……..

                 

                                                                                  Aydın USMAN

                                                                          İlçe Milli Eğitim Müdürü

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 11.12.2015 - Güncelleme: 11.12.2015 16:07 - Görüntülenme: 805
  Beğen | 0  kişi beğendi